خوانساری

تکیه خوانساری

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
آباده ای

تکیه آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
آغاباشی

تکیه آغاباشی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
امام جمعه

تکیه امام جمعه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • پهلوی
 • تخت فولاد اصفهان
ایزدگشسب

تکیه ایزدگشسب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
باغ طوبی

تکیه باغ طوبی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
بانو امین

تکیه بانو امین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
بروجردی

تکیه بروجردی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
بقعه بابارکن الدین

تکیه بقعه بابارکن الدین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
بیدآبادی

تکیه بیدآبادی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تخت فولاد

تکیه تخت فولاد

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
جهانگیرخان قشقایی

تکیه جهانگیرخان قشقایی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
حجت نجفی

تکیه حجت نجفی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
خادم الشریعه

تکیه خادم الشریعه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
خلیلیان-دردشتی

تکیه خلیلیان-دردشتی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
درویش عبدالمجید

تکیه درویش عبدالمجید

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • زندیه
 • تخت فولاد اصفهان
زنجانی

تکیه زنجانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
زندکرمانی

تکیه زندکرمانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
سپنتا

تکیه سپنتا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
شیخ مرتضی ریزی

تکیه شیخ مرتضی ریزی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
صاحب روضات

تکیه صاحب روضات

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
صدر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
فاتح

تکیه فاتح

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
فاضل سراب

تکیه فاضل سراب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
مخابرات

تکیه مخابرات

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
معارفی

تکیه معارفی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
مغنی گر

تکیه مغنی گر

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
میر فندرسکی

تکیه میر فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
نزدیک آب انبار کازرنی

تکیه نزدیک آب انبار کازرنی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
هاشمی

تکیه هاشمی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
همدانیان

تکیه همدانیان

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
ورزشگاه

تکیه ورزشگاه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان