حاج آقا رحیم ارباب

حاج آقا رحیم ارباب

سمعة :

حاج آقا رحیم ارباب
تاريخ الوفاة (قمري / شمسي) :
1355/09/19
قبر :
ملک :
مجال النشاط :
:
آیت الله ارباب ديدنى بود محاسن اخلاقى ايشان را انسان بايد از نزديك می ديد. نمی شود وصف كرد. او خالق اخلاق بود. در اخلاق و رفتار و منش ويژگي هايى داشتند كه در كتاب ها پيدا نمی شد./آیة الله املائی