سید مهدی طباطبایی اردستانی

سید مهدی طباطبایی اردستانی

شهرت :

طباطبایی اردستانی
تاریخ وفات (قمری/شمسی) :
1/01/1295
مزار :
آباده ای :
زمینه فعالیت :
عالم فاضل :