عبدالله ملا

عبدالله ملا

شهرت :

عبدالله ملا
تاریخ وفات (قمری/شمسی) :
1/11/1184
مزار :
ملا اسماعیل خواجویی :
زمینه فعالیت :
عالم فقیه :
عالم فقیه، فرزند ابی الحسن از علمای قرن دوازدهم هجری است. از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در ذیقعده سال 1184ق فوت و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فقیه، فرزند ابی الحسن از علمای قرن دوازدهم هجری است. از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در ذیقعده سال 1184ق فوت و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.
ماده تاریخ وفاتش از تقی صهبای قمی است:
از جهان رفت آه عبدالله/زان در اخلاق و فضل کامل حیف
کلک صهبا نوشت تاریخش/حیف زان زبدة افاضل، حیف