گزارش تصویری ویژه ازیادنرفتنی ها

ازیاد نرفتنی ها

تور گردشگری آشنایی با اسطوره نگارگری ایران استاد محمد حسین مصورالملکی. روز  دوشنبه, ۲۴دی ماه.  در سالگرد وفات ایشان برگزار گردید.

در این برنامه از نمایشگاه آثار استاد جزی زاده(از شاگردان حاج مصورالملکی), منزل استاد مصورالملکی و مزار ایشان در تکیه شهدا بازدید بعمل آمد. .